вторник, 19 марта 2013 г.

Порядок виконання лабораторних робіт Виконання лабораторних робіт – важливий етап у вивченні курсу хімії, головний засіб оволодіння теоретичними та методичними ідеями курсу. В процесі підготовки студенти вивчають інструкцію до лабораторної роботи за методичними вказівками,теоретичний матеріал по конспекту лекції, запропонованим посібникам, рахують типові задачі, запропановані викладачем (або додатково вибрані самостійно). Така передчасна підготовка є необхідною, так як робота в хімічній лабораторії лише тоді має рацію, коли вона виконується свідомо. Експериментальна частка роботи виконується після передчасної співбесіди з викладачем, в ході якої студент виказує знання теоретичних основ роботи, раціональний вибір методики проведення експерименту та обробки результатів з економним розподілом часу, матеріалів та реактивів. Результатом виконання роботи повинно бути узагальнення та пояснення даних експерименту та, якщо непередбачено цілями та задачами роботи, знаходження закономірностей явища, хімічного, термодинамічного, технологічного та т.п. процесів. Складання звіту о виконанні лабораторних робіт. Лабораторні роботи виконуються студентами індивідуально (в окремих випадках кожний студент виконує частку загальної роботи, а результати узагальнює при обговоренні). Виконання лабораторної роботи супроводжується записами до лабораторного журналу, де вказується назва роботи, дата виконання, цілі та задачі, записуються основні формули та рівняння, використані при розрахунках. Експериментальні дані заносяться до таблиці. Тут виконують необхідні рахунки та графічні побудови, оцінюють точність вимірювань по розрахованій помилці (розрахунок помилки вимірювань виконують по методиці, викладеної в окремому посібнику). Після виконання роботи ці результати в журналі підписуються викладачем. Лабораторний журнал є документом, який засвідчує про виконання роботи, та зберігається у студента. По результатам роботи студент складає звіт, який відображає цілі та задачі лабораторної роботи, опис (або малюнок) експериментальної установи з відповідними поясненнями, короткий виклад методики вимірювань та розрахунків з вказівками формул та рівнянь, покладених в основу виконання роботи та методів розрахунку. Звіт включає умови виконання роботи, основні розрахунки, отримані експериментальні та розраховані дані у вигляді таблиць та графіків, їх порівняння з літературними даними (де це можливо), оцінка помилок вимірювань та їх аналіз. В завершенні звіт повинен мати висновок, в якому вступеню та наскільки якісно досягнути цілі та задачі роботи, який промисловий процес можливо дослідити вивченим методом. Звіт зберігається у викладача. ДВНЗ «Макіївський політехнічний коледж » «Затверджую» Заступник директора з навчальної роботи С.М.Петрушенко «__»_________2012р. І Н С Т Р У К Ц І Ї до лабораторного практикуму з курсу « ХІМІЯ – 1 курс » Підготувала викладач хімії (вищої категорії) – Іваннікова Л.О. Розглянуто на засіданні циклової комісії та рекомендовано до ствердження. Голова ЦК__________ Протокол № __ від ______ 2012р. Макіївкa «Iнструкцii для виконання лабор«Iнструкцii для виконання лабораторних робiт з хiмii» для спецiальностей: : 5.060010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»; 5.03060101 «Організація виробництва» ; 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання»; 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»; 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»; 5.03050901 «Бухгалтерський облік» пiдготувала викладач хiмii вищої категорії ДВНЗ «Макiiвського полiтехнiчного коледжу» Iваннiкова Людмила Олександрiвна. Посбник мiстить iнструкцii до 10 лабораторних робiт з методичними вказiвками та теоретичними поясненнями. Iнструкцii складенi згiдно до НАВЧАЛЬНОI ПРОГРАМИ З ХIMII (2011р.) Наданi вимоги до складання звiту та отримання допуску до работи а також захисту виконаноi роботи. Рецензент: Квасова Н.П. викладач хiмii ДВНЗ «МПК» Зміст Пояснювальна записка Інструкція з охорони праці в кабінеті хімії Лабораторна робота 1. Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-йонів Лабораторна робота 2. Добування амоніаку. Вивчення його властивостей. Солі амонію. Лабораторна робота 3 . Добування Карбон(IV) оксиду і вивчення його властивостей. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Лабораторна робота 4 .. Розпізнавання сполук неметалічних елементів Лабораторна робота 5. Хімічні властивості металів Лабораторна робота 6. Розв’зування експериментальних задач Лабораторна робота 7. Хімічні властивості оксигеновмісних сполук Лабораторна робота 8. Розв’зування експериментальних задач Лабораторна робота 9. Вивчення властивостей полімерів Лабораторна робота 10 . Порівняння властивостей мила та СМЗ. Видалення забруднень із поверхні тканин. Додатки Література ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Порядок виконання лабораторних робіт Виконання лабораторних робіт – важливий етап у вивченні курсу хімії, головний засіб оволодіння теоретичними та методичними ідеями курсу. В процесі підготовки студенти вивчають інструкцію до лабораторної роботи за методичними вказівками,теоретичний матеріал по конспекту лекції, запропонованим посібникам, рахують типові задачі, запропановані викладачем (або додатково вибрані самостійно). Така передчасна підготовка є необхідною, так як робота в хімічній лабораторії лише тоді має рацію, коли вона виконується свідомо. Експериментальна частка роботи виконується після передчасної співбесіди з викладачем, в ході якої студент виказує знання теоретичних основ роботи, раціональний вибір методики проведення експерименту та обробки результатів з економним розподілом часу, матеріалів та реактивів. Результатом виконання роботи повинно бути узагальнення та пояснення даних експерименту та, якщо непередбачено цілями та задачами роботи, знаходження закономірностей явища, хімічного, термодинамічного, технологічного та т.п. процесів. Складання звіту о виконанні лабораторних робіт. Лабораторні роботи виконуються студентами індивідуально (в окремих випадках кожний студент виконує частку загальної роботи, а результати узагальнює при обговоренні). Виконання лабораторної роботи супроводжується записами до лабораторного журналу, де вказується назва роботи, дата виконання, цілі та задачі, записуються основні формули та рівняння, використані при розрахунках. Експериментальні дані заносяться до таблиці. Тут виконують необхідні рахунки та графічні побудови, оцінюють точність вимірювань по розрахованій помилці (розрахунок помилки вимірювань виконують по методиці, викладеної в окремому посібнику). Після виконання роботи ці результати в журналі підписуються викладачем. Лабораторний журнал є документом, який засвідчує про виконання роботи, та зберігається у студента. По результатам роботи студент складає звіт, який відображає цілі та задачі лабораторної роботи, опис (або малюнок) експериментальної установи з відповідними поясненнями, короткий виклад методики вимірювань та розрахунків з вказівками формул та рівнянь, покладених в основу виконання роботи та методів розрахунку. Звіт включає умови виконання роботи, основні розрахунки, отримані експериментальні та розраховані дані у вигляді таблиць та графіків, їх порівняння з літературними даними (де це можливо), оцінка помилок вимірювань та їх аналіз. В завершенні звіт повинен мати висновок, в якому вступеню та наскільки якісно досягнути цілі та задачі роботи, який промисловий процес можливо дослідити вивченим методом. Звіт зберігається у викладача. Інструкція з охорони праці в лабораторії 1. Заходити до лабораторії можна тільки з дозволу викладача. 2. Під час роботи в лабораторії студенти забов’язані бути в халатах і користуватись засобами індивідуального захисту, підтримуючи порядок на робочому місці. 3. Усі дії й пересування в лабораторії виконуйте спокійно, щоб випадково не повернути хімічний посуд із реактивами та прилади. 4. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого, крім підручника, довідника, зошита і письмового приладдя. 5. Пам’ятайте місцезнаходження в лабораторії протипожежних засобів, аптечки, умійте ними користуватися. 6. Будьте максимально обережними під час виконання будь яких практичних робіт, виконуйте їх тільки за інструкцією. 7. Виконуйте тільки ті хімічні досліди, які погоджені з викладачем, під його наглядом або наглядом лаборанта. 8. Уважно читвйте етикетку на банці з речовиною, яка використовується для досліду, пам’ятайте, що недостатнє знання властивостей речовин, з якими проводиться робота, може призвести до нещасного випадку. 9. Витягнувши пробку, не кладіть її на лабораторний стіл боком, а поставте. 10. Посудину, з якої взяли реактив, зразу ж закрийте пробкою й поставте на місце. 11. Реактиви для дослідів беріть тільки в тих кількостях. Які вказані викладачем або подані в інструкції. 12. Якщо в інструкції не вказано, яку масу чи об’єм речовини потрібно взяти, то суху речовину беріть у такій кількості, щоб вона тільки покрила дно пробірки, а розчин – щоб займав не більш за ⅛ об’єму пробірки. 13. Під час наливання будь-якої рідини беріть посудину з реактивом так, щоб етикетка була направлена в бік долоні, знімайте краплю з краю горловини посудини, інакше рідина, стікаючи по склу, може ушкодити шкіру та зіпсувати етикетку. 14. Наливайте й насипайте реактиви над столом. 15. Якщо реактив потрапив в око, на шкіру чи одежу, негайно повідомте викладача, ретельно змийте реактив водою, а потім нейтралізуючою речовиною (кислоти – слабким розчином соди, луги – слабким розчином борної кислоти). 16. Нюхайте всі речовини обережно, не нахиляйтеся над пробіркою й не вдихайте, а направляйте до себе пару чи газ рукою. 17. Під час нагрівання розчинів у пробірці використовуйте дерев’яний тримач. Уважно стежте за тим, щоб отвір пробірки було направлено в бік від оточуючих, тому що рідина в результаті перегріву може бути викинутою із пробірки. 18. Під час нагрівання рідин слідкуйте, щоб не перегрілися стінки пробірки над рідиною (особливо, коли рідини мало), бо коли краплі рідини потрапляють на перегріте скло, пробірка може лопнути. 19. Щоб запобігти перегріванню й розтріскуванню пробірки, ніколи не нагрівайте її тільки знизу, а рівномірно прогрівайте всю. 20. Будьте особливо обережними під час роботи з нагрівальними приладами, при виникненні їх несправностей негайно повідомте про це викладача. Не можна самостійно усувати несправності. 21. Відпрацьовані реактиви після їх нейтралізації зливайте у раковину, а цінні реактиви – у спеціальні посудини. 22. Після закінчення роботи прибирання робочих місць проводиться відповідно до вказівок викладача. Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота 1 Хімічні властивості сульфатної кислоти. Виявлення сульфат-йонів Обережно: працюємо з кислотами,лугами та нагрівальними пристроями Мета: ознайомитися з хімічними властивостями сульфатної кислоти. Навчитися визначати сульфат-йони в розчині. Вдосконалити вміння працювати х хімічним посудом, закріпити правила з техніки безпеки. Обладнання: штатив з пробірками,газовідвідна трубка. Реактиви:розчини барій нітрату, розбавленої сульфатної кислоти, натрій сульфату, натрій та кальцій гідроксидів, натрій хлориду, барій хлориду, натрій гідрокарбонату, купрум (ЇЇ)сульфату, розчини індикаторів(фенолфталеїн, метиловий оранжевий лакмус, шматочки заліза, міді, купрум(ЇЇ)оксид, солі. З правилами техніки безпеки ознайомлен (__) і зобов’язуюсь виконувати. _________________________(підпис) Звіт про роботу Дослід 1. Дія кислоти на індикатори. У три пробірки налийте по 0.5 мл розчину розбавленої сульфатної кислоти.У першу пробірку необхідно прилити 1-2 краплі фенолфталеїну,в другу-метилового оранжевого,в третю - лакмус.Свої спостереження занесіть у таблицю. Фенолфталеїн Метиловий-оранжевий Лакмус Рівняння реакції: H2 SO4 ═ 2H+ + SO42- Висновок: Дослід 2.Взаємодія розведеної сульфатної кислоти .У першу пробірку покладіть шматочок цинку,а в другу-заліза,в третю-міді. Запишіть рівняння реакції в молекулярній та йоній формах .Вкажіть,що окислюється,а що відновлюється. проби спостереження Рівняння реакції Zn H2 SO4+ Zn ═__________________________________ _____________________________________________ _______________________________________________ Окислювач: Відновник: Fe H2 SO4+ Fe ═__________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Окислювач: Відновник: Cu H2 SO4 + Cu ═__________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ Окислювач: Відновник: Висновок: Дослід 3. Взаємодія сульфатної кислоти з основними оксидами.У дві пробірки налийте розчин сульфатної кислоти.У першу пробірку внесіть 0.5 мг купрум(ЇЇ) оксиду,в другу-ферум(ЇЇЇ) оксиду.Пробірки злегка підігрійте в полум’ї спиртівки. Рівняння реакцій запишіть у молекулярній та йоних формах проб Спостереження, рівняння реакції СuO СuO + H2 SO4 ═__________________________________ _____________________________________________ Fe2O3 Fe2O3 + H2 SO4 ═__________________________________ ___________________________________________ Висновок: Дослід 4. Взаемодія сульфатної кислоти з основами. Хід досліду: А) У пробірку налийте 0.5 мл лугу, додайте дві краплі фенолфталеїну,потім підлийте розчин сульфатної кислоти. Запищіть свої спостереження. Рівняння реакції в молекулярній та йоній формах: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Б) У пробірку налийте 5 мл лугу, додайте 0.5мл купрум(ЇЇ) сульфату.До утвореного розчину нерозчинної основи додайте 1 мл розчину сульфатної кислоти. Запищіть свої спостереження. Рівняння реакції в молекулярній та йоній формах: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Висновок:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дослід 5. Якісна реакція на сульфатну кислоту та її солі. Хід роботи Спостереження 1.Налийте у пробірку 0.5 мл розчину сульфатної кислоти та 0.5 мл розчину барій хлориду 2.Налийте у пробірку 0.5мл розчину натрій сульфату і 0.5 мл розчину барій хлориду Запишіть рівняння відповідних реакції в молекулярній та йонній формах 1_______________________________________________________________________________________________________________________________________2_______________________________________________________________________________________________________________________________________ Загальний висновок:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота 2 Добування амоніаку. Вивчення його властивостей. Солі амонію. Обережно: працюємо з кислотами,лугами та нагрівальними пристроями Мета: вдосконалити навички добування та збирання газів на прикладі амоніаку, ознайомитися з властивостями амоніаку та його водного розчину. Обладнання: штатив з пробірками, лабораторний штатив з лапкою, нагрівальний прилад, посудина з водою, пробка з газовідвідною трубкою, ступка з товкачиком, шпатель, вата, скляна пластинка. Реактиви: амоній хлорид кристалічний, гашене вапно, індикатори, розчини хлоридної кислоти, концентровані нітратна, хлоридна та сульфатна кислоти. З правилами техніки безпеки ознайомлен (__) і зобов’язуюсь виконувати. _________________________(підпис) РЕКОМЕНДАЦІЇ: 1.Речовини для добування аміаку можуть бути замінені іншими, схожими за властивостями і складом. 2.При розчиненні амоніаку у воді пам’ятайте, що дослід набуває точності лише після струшування першої порції води у пробірці, створює знижений тиск і спричиняє всмоктування води. Хід роботи Зберіть прилад для одержання амоніаку, як показано на мал.1 Виконайте роботу та оформіть звіт, заповнивши таблицю. Хід роботи Спостереження Дослід І. Добування амоніаку. Приготуйте суміш з рівних об’ємів амоній хлориду і порошку кальцій гідроксиду. Розмішайте суміш у фарфоровій ступці. Приготовану суміш всипте в пробірку 1 на 1/3 її місткості, закрийте її газовідвідною трубкою та закріпіть, як показано на мал.1. Обережно прогрійте спочатку всю пробірку, а потім лише те місце, де знаходиться суміш. Для виявлення наявності амоніаку в пробірці 2 піднесіть до її отвору вологий фенолфталеїнів папір. Нагрівання припиніть, коли пробірка 2 заповниться амоніаком. Рівняння хімічних реакцій запишіть у молекулярній, повній і скороченій йонній формах:_________ __________________________________________________________________________________________________________________________________ Дослід ІІ. Збирання амоніаку та розчинення його у воді. Пробірку 2, в якій знаходиться амоніак, не перевертаючи, закрийте пробкою та занурте її в кристалізатор з водою. Дослід ІІІ. Дія розчину амоніаку на індикатори. Вміст пробірки 2 розділіть на чотири рівні частини. Визначте реакцію середовища розчину у першій пробірці за допомогою лакмусу, у другій – фенолфталеїну, у третій – метилового оранжевого, а в четвертій – універсальним індикатором. 1пробірка___________________________ _________________________________2пробірка___________________________ _________________________________3пробірка___________________________ _________________________________4пробірка_________________________________________________________ Дослід ІV. Взаємодія амоніаку з кислотами. Піднесіть до отвору пробірки з амоніаком по черзі скляні палички, змочені розчинами концентрованих хлоридної сульфатної і нітратної кислот. а) з хлоридною кислотою______________ ________________________________ б) з сульфатною кислотою______________ _______________________________ в) з нітратною кислотою_______________ _____________________________________________________________________ Рівняння хімічних реакцій амоніаку з кислотами запишіть у молекулярній, повній та скороченній йонній формах: Таким чином, у лабораторних умовах можна одержати - __________________ Амоніак збирають у пробірку, перевернути догори дном, оскільки__________ Під час розчинення добутого газу у воді утворюється речовина____________ Під час дії розчину амоніак на індикатори спостерігається що свідчить про__ Під час взаємодії амоніаку з кислотами спостерігається__________________ що пояснюється ____________________________________________________ Висновок___ ____________________________________________________________________ Тести 1.У лабораторних умовах амоніак одержують: а) розкладанням амоній хлориду; б) при взаємодії азоту з воднем; в)при взаємодії амоній хлориду з кальцій гідроксидом. 2.Амоніак збирають способом: а) витіснення повітря; б) витіснення води; в) витіснення азоту. 3.При розчині амоніаку у воді утворюється середовище: а) нейтральне; б) кисле; в) лужне. 4.Які гази можна збирати у пробірку, перевернуту вверх дном: а) CO2; б) H2; в) O2. 5.Виходячи зі ступеня окислення Нітрогену з амоніаку, поясніть, які властивості виявляє амоніак у реакціях зі зміною ступеня окислення Нітрогену: а) тільки окисні; б) заміщення; в) сполучення; г)розкладу. 6.При взаємодії з кислотами амоніак вступає в реакції: а) обміну; б) заміщення; в) сполучення; г) розкладу. 7.Структурною формулою амоніаку є: . . а) NH3; б) H ─ H ─ H ; в)H : H : H. | . . H H 8.Який тип хімічного зв’язку в молекулі моніаку: а) йонний; б) ковалентний полярний; в) ковалентний неполярний. 9.Вкажіть сіль амоній сульфату: а) (NH4)2SO4; б) (NH4)2S; в) (NH4)2SO3. 10.Напишіть рівняння реакцій за даними схемами: а) NH3 + O2 = б) NH3 + H2SO4 = Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота 3 Добування Карбон(IV) оксиду і вивчення його властивостей. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів. Обережно: працюємо з кислотами,лугами та нагрівальними пристроями Мета: навчитись одержувати та визначати Карбон (IV) у лабораторних умовах, навчити його властивості, дослідити умови взаємоперетворення карбонатів та гідроген карбонатів. Вивчити якісну реакцію на карбонат – йон. Обладнання: штатив з пробірками, шпатель, нагрівальний прилад, лабораторний штатив з лапкою, пробка з газовідвідною трубкою. Реактиви: мармур або крейда, натрій гідроген карбонат (кристалічний), вапняна вода, розчин хлоридної кислоти. З правилами техніки безпеки ознайомлен( ) і забовязуюсь виконувати _________________(підпис) Хід роботи 1. Зберіть прилад, як показано на малюнку 2. Виконайте роботу відповідно до рекомендацій, оформіть звіт. Дослід 1 Добування Карбон(IV) оксиду. У пробірку покладіть 2-3 шматочки мармуру або крейди, додайте 2-3 мл розбавленої хлоридної кислоти, закрийте пробірку пробкою з газовідвідною трубкою. Кінець трубки занурте у порожню пробірку. Запаленою скріпкою час від часу перевіряйте рівень заповнення посудини вуглекислим газом. . Запишіть спостереження та рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах. Дослід 2. Взаємодія Карбон(IV) оксиду з водою. Порцію вуглекислого газу пропустіть у пробірку, що заповнена на 1/3 холодною водою, періодично збовтуючи її. Добутий розчин розділіть на 2 пробірки, до кожної з них прилийте індикатор(лакмус або метил – оранж); до першої пробірки долийте вапняної води, вміст другої злегка підігрійте. . Запишіть спостереження та рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах. Дослід 3. Взаємодія Карбон(IV) оксиду з лугами. У пробірку налийте 1 мл розчину вапняної води. Додайте 1-2 краплі фенолфталеїну, пропустіть вуглекислий газ через вапняну воду. Запишіть спостереження та рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах. Чому спочатку з’являється каламуть, а потім зникає? Дослід 4. Якісна реакція на карбонати. а) у дві пробірки покладіть на дно кальцій карбонату та натрій карбонату. Додайте по 1 мл розведеної хлоридної кислоти. Після характерного « скипання » опустіть у пробірку запалену тонку скіпку. Запишіть спостереження та рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій іонній формах. Висновок: Карбон(IV) оксид можна одержати в результаті ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Карбонати можна перевести в гідроген карбонати при ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Гідрогенкарбонати перетворюються в карбонати за таких умов: ___________________________________________________________________________________________________________________________________ Якісною реакцією на карбонати є: _________________________________________________________________ Тести 1 (1) (2) (3) 2 а б в 3 а б в 4 а б в 5 а б в 6 а б в 7 а б в 8 а б в 9 а б в 10. Карбонати, які утворюють при дисоціації карбонат – іони: Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота №4 Розпізнавання сполук неметалічних елементів. Обережно: працюємо з кислотами,лугами та нагрівальними пристроями Ціль: експериментально розв’язати задачу по розпізнаванню сполук неметалів за допомогою якісних реакцій. Обладнання: штатив з пробірками, пробіркоутримувач, нагрівальний пристрій, сульфат натрію, карбонат натрію, фосфат натрію, нітрат амонію, сульфат амонію, гідроксид кальцію, хлорид барію, нітратна кислота (конц.), нітрат аргентуму , сульфатна кислота (конц), мідний дріт. З правилами ТБ при виконанні роботи ознайомлен __ (підпис) Теорія. Якісні реакції на іони CO3-2, SO4-2, NH4+ ,NO3 - , PO 4 -3 допоможуть розв’язати експериментальну задачу. При взаємодії при нагріванні нітрату амонію та сульфату амонію з сухим кальцію карбонатом буде виділятись аміак, який легко розпізнати по особливому запаху. Карбонат іон і сульфат іон дають білий молочний осад BaCO3, BaSO4. Треба пам’ятати, що BaSO4 не розчиняється в нітратній кислоті. Техніка безпеки. При нагріванні треба обережно прогріти всю пробірку, щоб запобігти розриву. При попаданні особо небезпечних речовин BaCl2 та конц. HNO3 , H2SO4 на шкіру треба ретельно змити водою, а потім змити розчином соди(нейтралізувати). При винаходженні аміаку нюхати газ треба обережно, направляючи газ з повітрям махами долонею. Хід роботи. У пронумерованих пробірках знаходяться сполуки, які несуть такі іони, як іон амонію, сульфат іон, карбонат іон, нітрат іон, фосфат іон. За допомогою якісних реакцій здійснить винаходження цих іонів та в яких пробірках вони розташовані. Що наблюдається відобразіть в таблиці та складіть відповідні рівняння реакцій в молекулярному та іонному вигляді. № проб. Реагенти Речовини Ca(OH)2 BaCl2 HNO3 AgNO3 1 2 3 4 5 Висновок: Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота №5 Хімічні властивості металів Обережно: працюємо з кислотами,лугами та нагрівальними пристроями Ціль: Вивчити властивості металів та їх сполук, навчитися пом’якшувати водопровідну воду, доказати амфотерність гідроксиду алюмінію, закріпити знання якісних реакцій; закріпити знання і навички поводження з речовинами, складання хімічних рівнянь реакції, виконати вимоги техніки безпеки. Обладнання: штатив з пробірками, пробіркоутримувач, нагрівальний пристрій, сульфат натрію, карбонат натрію, фосфат натрію, нітрат амонію, сульфат амонію, гідроксид кальцію, хлорид барію, нітратна кислота (конц.), нітрат аргентуму , сульфатна кислота (конц), мідний дріт. З правилами ТБ при виконанні роботи ознайомлен __ (підпис) Теорія. Якісні реакції на іони Fe+2 , Fe+3 ,Ca+2 , Mg+2 , Al+3 - допоможуть розв’язати експериментальну задачу. Техніка безпеки. При нагріванні треба обережно прогріти всю пробірку, щоб запобігти розриву. При попаданні особо небезпечних речовин NaOH та розч. HNO3 , H2SO4 на шкіру треба ретельно змити водою, а потім змити розчином соди (нейтралізувати). Хід роботи. Завдання 1. Властивості сполук Феруму(ІІ) та Феруму(ІІІ). Із залізного дроту отримати феруму(ІІ) сульфат → гідроксид феруму(ІІ) → гідроксид феруму(ІІІ) → Феруму (ІІІ) оксид. Завдання 2. Довести, що гідроксид алюмінію є амфотерною сполукою. AlCl3 ← АІ (ОН)3↓ → NaAlO2 Завдання 3. Виконати дії для пом’кшення водопровідної води . Привести рівняння проведених реакцій у скороченому та повному іонно-молекулярному виді. Висновок: Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота 6 Розв’зування експериментальних задач Мета: узагальнити і систем озувати знання про властивості речовин шляхом дослідження Їх груповим реактивом; вдосконалювати уміння і навички проведення хімічного експерименту. Реактиви: пробірки з речовинами а, б, в, г, д, е, хлоридна кислота, натрій гідроксиду, Обладнання: штатив з пробірками, нагрівальний прилад, ложечка для спалювання. З правилами ТБ при виконанні роботи ознайомлен __ (підпис) Хід роботи Завдання 1. Доведіть за допомогою дослідів, що серед речовин є: А) натрію сульфат, б) натрію карбонат, в) алюмінію сульфат, г) ферума (ІІ) сульфат Попередні дії: 1. Відібрати пробу кожної речовини; 2. Приготовити розчини кожної проби; 3. Додавати реагент до кожної проби. 4. Звіт скласти у вигляді таблиці: Визначувальна речовина Реактив Результат взаємодії( рівняння реакції) Номер пробірки ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Висновок: Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота 7 Обережно: працюємо із кислотами, альдегідами, лугами та нагрівальними приборами Хімічні властивості оксигеновмісних сполук Мета: узагальнити знання про органічні оксигеновмісні сполуки, перевірити вміння добувати речовини, розпізнавати їх, проводити характерні реакції, елементарний аналіз. Реактиви: розчини формальдегіду, оцтової кислоти, етилового спирту, гліцерину, дихлоретану, натрій ацетату; фенолфталеїну, натрій гідроксиду, купрум (ІІ) сульфату. Обладнання: штатив з пробірками, нагрівальний прилад, мідна спіраль, спиртівка, сірники, стакан. З правилами техніки безпеки ознайомлен (__) і зобов’язуюсь виконувати ________________________ (підпис) Хід роботи Завдання І. У чотирьох виданих пробірках під номерами містяться речовини: гліцерин, формальдегід, оцтова кислота, етиловий спирт. Визначте, у якій з пробірок міститься яка речовина. . Відберіть проби по одному міллілітру з кожної пробірки. У кожну пробу додайте необхідних реактивів, результат запишіть у таблицю. Визначувальна речовина Реактив Результат взаємодії( рівняння реакції) Номер пробірки Завдання ІІ. Доведіть наявність хлору у складі виданої органічної сполуки ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Завдання ІІІ. Доведіть, що натрій ацетат – сіль слабкої кислоти ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Висновок Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота № 8 Розв’зування експериментальних задач Мета: узагальнити і систем озувати знання про властивості речовин шляхом дослідження Їх груповим реактивом; вдосконалювати уміння і навички проведення хімічного експерименту. Реактиви: пробірки з речовинами а, б, в, г, д, е, речовини купрум (II) сульфату, натрій гідроксиду, ферум (Ш) хлориду, перманганату. Обладнання: штатив з пробірками, мідна спіраль, нагрівальний прилад, ложечка для спалювання. З правилами техніки безпеки ознайомлен(____) і забов’язуюсь виконувати _______________ (підпис) Хід роботи Завдання 1. Доведіть за допомогою дослідів, що серед речовин є: А) ненасичений вуглеводень, б) багатоатомний спирт, в) альдегід, г) фенол, д) галогеновмісна сполука, е) мінеральна речовина. Попередні випробування: 1. За допомогою проби на спалювання визначте мінеральну речовину; 2. за допомогою проби Бельштейна визначте галогеновмісну сполуку; 3. За допомогою Вагнера визначте ненасичений вуглеводень та альдегід. Пам’ятайте, що забарвлення калій пергаменту зникає (проба Венгера) під час реакції з ненасиченими вуглеводнями, альдегідами, мурашиною кислотою, багатоатомними фенолами. Завдання II. Визначення наявності функціональних груп. Враховуючи результати попередніх випробувань, визначте наявність функціональних груп у виданих речовинах. Визначення речовини: (вміст кожної пробірки ділимо на три частини) Необхідний реактив__________ приливаємо в 1 частину кожної пробірки: Для визначення речовин, що залишилися проводимо, досліди згідно з планом: 1. 2. 3. 4. 1пробірка ____________________________________ 2 пробірка ____________________________________ 3 пробірка ____________________________________ 4 пробірка ____________________________________ Номер пробірки Клас речовин Функціональна група Реактив Що утворюється в результаті реакції Висновок:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Напишіть рівняння реакції Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота 9 Обережно: працюємо із кислотами, лугами та нагрівальними приладами. Вивчення властивостей полімерів Мета: дослідити і порівняти деякі фізичні і хімічні властивості полімерів (природних, штучних, синтетичних волокон, пластмас). Реактиви: розчини калій перманганату, лугу (натрій гідроксиду або калій гідроксиду), сульфатної кислоти. Обладнання: штатив з пробірками, піпетка, скляна паличка, хімічна склянка, тигельні шпиці, жерстяна пластинка, зразки волокон і пластмас. З правилами техніки безпеки ознайомлен (___) і зобов’язуюсь виконувати ___________________(підпис) Хід роботи 1, Виконайте роботу відповідно рекомендацій, викладених у графі «Порядок дій», оформіть звіт, заповнюючи таблицю. У графі «Висновки» наведіть приклади використання властивостей полімерів, які ви спостерігатимете в ході виконання досліду. Дослід І. Властивості пластмас Властивість Хід роботи спостереження Висновки Зовнішній вигляд Опишіть зовнішній вигляд зразків (колір, прозорість,еластичність, відчуття та дотик) Термоплас-тичність Зразки полімерів нагрійте на жерстяній пластинці,скляною паличкою змініть форму розм’якшеного зразка. Дайте охолонути. Спробуйте знову змінити форм. Горіння ( витяжній шафі). За допомогою щипців внесіть зразок полімеру у полум’я пальника. Зверніть увагу чи горить зразок поза полум’ям Взаємодія з кислотами В окремі пробірки з сульфатною кислотою помістіть зразки полімерів. Залиште на 10 хв. Потім злийте кислоту. Дослідіть зразки Взаємодія з лугами В окремі пробірки з лугом помістіть зразки полімерів, залиште на 10 хв. Злийте луг. Дослідіть зразки. Висновок___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Спільні властивості всіх досліджених полімерів (волокон):__________________________________________ ______________ ТЕСТИ 1.Дивініловий каучук – це: А) ізопреновий каучук ; Б) натуральний каучук ; В) бутадієновий каучук стерео регуляторної будови ; Г) бутадієн – стирольний каучук. 2.Високомолекулярні органічні сполуки одержують за допомогою реакцій: А) поліконденсації; Б) полімеризації; В) дегідратації; Г) полімеризації та поліконденсації. 3.Низько молекулярні речовини, з яких синтезують високомолекулярні речовини, називають: А) полімерами; Б) димерами; В) мономерами; Г) тримерами. 4.Яка з наведених високомолекулярних сполук належить до термопластичних? А) поліетилен; Б) фенол формальдегідна смола; В) епоксидна смола; Г) поліефірна смола. 5. Карбон добувають з: А) капронової кислоти; Б) ε – аміноетанової кислоти; В) ε – амінокапронової кислоти; Г) терефталєвої кислоти. 6. Яка з наведених формул відповідає формулі поліпропілену: А) (-СН2-СН=СH - СН2-)n Б) (-СН-СН2-)n CH3 В) СН2=СН-СН3 Г) (-СН2-СН¬2-СН-)n CH3 7.До поліамідних волокон належать: А) ацетатне ; Б) віскозне; В) найлон; Г) бавовняне. 8.При поліконденсації як побічні продукти виділяються: А) вода; Б) водень; В) галогени; Г) амоніак. 9.До хімічних волокон належать: А) бавовняне ; Б) льняне; В) ацетатне; Г) віскозне. Дата «___»_______201_р. Прiзвище_______________________________ Лабораторна робота № 10 Порівняння властивостей мила та СМЗ. Видалення забруднень із поверхні тканин. Обережно: працюємо з кислотами,лугами та нагрівальними пристроями Мета : на дослідах вивчити властивості мила та СМЗ; закріпити вміння працювати з реактивами , посудом і вміння складати рівняння реакцій. Обладнання та реактиви : штатив з пробірками , нагрівальний прилад , пробіркоутримувач ,мило, сульфатна кислота, фенолфталеїн, розчин СаСl2 . З правилами техніки безпеки ознайомлен (__) і зобов’язуюсь виконувати. _________________________(підпис) ТЕОРІЯ Складними естерами називаються органічні речовини ,які складаються з органічної карбонової кислоти та спирту. Загальна формула складних естерів R1-COO-R2 ,де R1 –вуглеводневий радікал –залишок спирту. Жири є складними естерами ,які утворені гліцерином та вищими карбоновими кислотами. Мило –це солі ,які утворені жиром та металом .Калійні солі - рідкісне мило натрійні солі і тверді мила. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ При роботі з кислотами застерігайтеся попадання на шкіру і одяг. При попаданні змийте великою кількістю води .Обережно повертайтеся з вогнем .При нагріванні пробірки з речовинами , спочатку необхідно прогріти всю пробірку ,а потім там ,де знаходяться речовини . ХІД РОБОТИ Дослід№1.Властивості мила . Дрібно нарізати мило ,розчинити його ,нагріти пробірку з водою . Мильний розчин розділити на три пробірки ,в одну пробірку додати 3 краплі фенолфталеїну ,в другу –рівний об’єм сульфатної кислоти, в третю – розчин кальцію хлориду –1,2мл. Запишіть спостереження. Дослід№2 Властивості синтетичного миючого засобу . СМЗ розчинити у воді ,нагріти пробірку з водою . СМЗ розчин розділити на три пробірки ,в одну пробірку додати 3 краплі фенолфталеїну ,в другу –рівний об’єм сульфатної кислоти, в третю – розчин кальцію хлориду –1,2мл. Запишіть спостереження. Написати рівняння реакцій А)взаємодія стеората натрія з сульфатною кислотою Б)з кальція хлоридом В)гідроліз стеората натрію Дослід№3 : Порівняння властивостей мила та СМЗ. Видалення забруднень із поверхні тканин. Два зразка тканини із забрудненнями відіпрати один милом, а другий СМЗ. Порівняти якість прання та вплив миючих засобів на шкіру рук. Зробіть висновки. Література: 1.Хімія (підручник) 10-11 кл. Буринська Н.М., Величко Л.П. Перун, 2005-2006 2.Органічна хімія(пробний підручник для класів(шкіл) хімічних профілів та з поглибленим вивченням) 10-11 кл. Боєчко Ф.Ф., Найдан В.М. 3. Хімія (підручник) 10-11 кл. Домбровський Ф.В., Лукашова Н.І., Лукашов С.М. Освіта, 2003


Комментариев нет:

Отправить комментарий